แจ้งผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านระบบบริหารความสัมพันธ์กับผู้ขาย กฟผ. EGAT e-Procurement

     เนื่องจากมีการกำหนด Password Policy เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ กฟผ.

จึงขอให้เปลี่ยนรหัสผ่าน ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป เมื่อมีการ Logon เข้าใช้งาน โดยรหัสผ่านจะมีอายุการใช้งาน 90 วัน

และผู้ใช้งานจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เมื่อรหัสผ่านหมดอายุ


ประกาศระบบ SRM

ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกฟผ. (SRM) มีการปรับ Version

ทำให้หน้าจอการทำงานบางส่วนเปลี่ยนไป โดยสามารถ ดาวน์โหลดคู่มือการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ตามลิงค์ด้านล่าง

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


 
Logon

User  
Password  
Client  
Language  
 

 Log On 

Change Password

หลักการตั้งรหัสผ่าน:
- รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 12 หลัก
- รหัสผ่านต้องประกอบด้วยตัวอักษรอย่างน้อย 2 ตัว (a-z)
- ตัวเลขอย่างน้อย 2 ตัว (0-9)
- อักขระพิเศษหรือสัญลักษณ์อย่างน้อย 1 ตัว
  (@ , # , & , “ , ‘ , *, =, < , > , % , $ , + , ?)
- รหัสผ่านมีอายุ 90 วัน
Forgot your password or user ID? Help
 
งานจัดหาพัสดุ
คำแนะนำการใช้งานระบบการจัดหาด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ กฟผ.
ประกาศตกลงราคา / สอบราคา
ประกาศราคากลางซื้อ/จ้างโดยวิธีสอบราคา
ลงทะเบียนรับใบสอบราคา
คู่มือการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบเดิม)
New!! คู่มือการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 65)
ขอลงทะเบียนเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะงานตกลงราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)
รายละเอียดการติดต่อหน่วยงานจัดหา
EGAT ERP Operation Center สำนักงานกลาง อาคาร ท.117 ชั้น2
กฟผ. 53 หมู่2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร 0-2436-6170 โทรสาร 0-2436-6180